Name: Wei Dong
Institute: Shanghai Jiao Tong University, China
E-mail: zhangdb@sjtu.edu.cn